Reglementen

 
Park en Baanreglement
 
1. Toegang tot de banen
 
1.1. De banen mogen alleen worden be­speeld door leden van Tennisvereniging Westmaas die aan hun contributieverplich­tingen hebben vol­daan.
 
1.2. Introducties zijn onder door het bestuur te stellen voorwaarden toegestaan.
 
 
 
2. Baanbezetting
 
2.1. De banen 1, 2 en 3 zullen op woensdag van 13.00 tot 18.00 uur gereserveerd zijn voor juni­or- en jeugdleden, tenzij er lessen gegeven wor­den.
 
2.2. Op andere dagen, behalve op za­terdagen, zon- en feest­da­gen, zal baan 2 van 15.30 tot 18.00 uur gereserveerd zijn voor junior- en jeugdleden.
 
2.3. Op zaterdagen, zon- en feestdagen zijn al­leen de banen 2 en 3 voor junior- en jeugdleden toe­gankelijk via het normale afhangsysteem.
 
2.4. Juniorleden hebben na 18:00 uur geen speel­recht.
 
2.5. Jeugdleden van 13 t/m 14 jaar hebben na 20:00 uur geen speel­recht; jeugdleden van 15 t/m 17 jaar hebben na 21:00 uur geen speelrecht..
 
2.6. Indien er tennisles gegeven wordt, zal baan 3 daar­voor gereserveerd worden.
 
2.7. Indien alle banen waarop u gerechtigd bent te spelen be­zet zijn en er afgehangen is voor de eerstko­mende zowel als voor de daaropvolgende periode, dan kan (en dit is een recht) aanspraak worden gemaakt op meespelen op een baan waar slechts voor enkelspel is afgehangen.
 
2.9. Betreffende het vrijhouden van banen voor vrijtennissers tijdens competities:
 
·         Als er drie teams spelen: De competitiespelers hebben recht op alle banen.
 
·         Als er twee teams spelen: De derde baan wordt wisselbaan, die gebruikt mag worden door beide teams.  Komen er echter vrijtennissers, dan kunnen zij die derde baan opeisen, nadat de lopende set is uitgespeeld.  De competitiespelers kunnen de baan niet meer terugeisen.  De derde baan komt dus pas weer vrij voor de competitiespelers, als de vrijtennissers hun spel hebben beëindigd
 
·         Als er één team speelt: De competitiespelers mogen maximaal twee banen gebruiken.  De derde baan blijft dus altijd vrij voor vrijtennissers. Indien er echter tegelijkertijd één districtscompetitie team thuis speelt en er een wedstrijd voor de interne competitie wordt gespeeld, mag de overgebleven derde baan niet worden gebruikt door het competitieteam, indien zich leden melden om vrij te tennissen.
 
 
 
3. Speeltijden
 
3.1. Speeltijden per spel:
 
     a. op werkdagen tot 15.00 uur :  45 minuten.
 
     b. na 15.00 uur en op zaterdagen, zon- en feest­dagen :
 
        30 minuten voor enkel- en 45 minuten voor dub­belspelen.
 
Het zogeheten "amerikanen" geldt als enkelspel.
 
3.2. De speeltijd wordt per baan gere­geld via een afhangsys­teem.
 
3.3. De label voor het afhangsysteem wordt u door de vereniging verstrekt na betaling van de con­tributie.
 
3.4. Er mag slechts voor 1 periode tegelijk afge­hangen wor­den.
 
Indien men opnieuw wil spelen, dient men persoon­lijk opnieuw af te hangen.
 
3.5. De label mag alleen opgehangen worden indien men zelf op het tennispark aanwezig is.
 
3.6. De label dient te hangen bij de baan waarop men speelt.
 
3.7. Bij verlies van de label kan een nieuwe label door het lid zelf aange­vraagd worden bij de K.N.L.T.B. dis­trict Rotterdam tegen betaling van het dan geldend tarief.
 
Formulier hiervoor is te verkrijgen bij de secre­taris van de vereniging.
 
3.8. Indien men niet juist op het af­hangbord afhangt, kan de label door het bestuur worden ingenomen.
 
 
 
4. Baanonderhoud
 
4.1. De onderhouds- en baancommissie regelt de tijden van de beregeningsinstallatie. Deze tijden worden bekend gemaakt op het afhang- en mededelingen­bord.
 
4.2. Na iedere partij dient de baan gesleept te worden. (Nooit slepen nadat de baan nat gespoten is !).
 
4.3. Mankementen aan de banen, zoals grote onef­fenheden, losse lijnen, kapot netwerk etc., die­nen direct hersteld te worden of te worden gemeld aan de onderhouds- en baancom­missie.
 
4.4. De onderhouds- en baancommissie beslist over het al dan niet bespeel­baar zijn van de banen.
 
4.5. Het is verboden op of over het hekwerk te klimmen.
 
4.6. Het slaan op netbanden, tegen netten etc. is niet toege­staan.
 
 
 
5. Kleding
 
5.1. Men is in principe verplicht het tennisspel op de banen te beoefenen in daarvoor bestemde kleding.
 
5.2. De banen mogen uitsluitend betre­den worden met tennis­schoenen.
 
 
 
6. Algemeen
 
6.1. Het bestuur behoudt zich het recht voor tijdelijk een bijzondere bestemming te geven aan een of meer banen. Zulke bijzondere bestemmingen zullen van tevoren bekend worden gemaakt.
 
6.2. Ouders die niet tennissende kin­deren meene­men moeten ervoor zorgen dat deze de overige spe(e)l(st)ers niet tot last zijn en dat zij zich niet op de banen begeven.
 
6.3. Een ieder is volledig aansprake­lijk voor de door haar/hem of hun kinderen aangerichte schade in clubgebouw en/of aan goederen en/of eigendom­men van de vereniging.
 
6.4. Honden worden slechts aangelijnd op het park toegela­ten.
 
6.5. (Brom)fietsen dienen ordelijk gestald te worden in de daarvoor be­stemde ruimte buiten het park.
 
(Brom)fietsen die de doorgang belemme­ren zullen op risico van de eigenaar worden verwijderd.
 
 
 
7. Slotbepalingen
 
 
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voor­ziet beslist het bestuur.
 
 
 
Park- en Baanreglement is d.d. 13 maart 2008 goedgekeurd door het bestuur.
 
 
Huishoudelijk reglement
 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DER LEDEN.
 
Artikel 1
 
De leden dienen zich te houden aan de geldende reglementen, waarbij onder ‘leden’ wordt verstaan:
 
·         Juniorleden (wanneer de 12-jarige leeftijd nog niet is bereikt op de eerste januari van het betreffende jaar).
 
·         Jeugdleden van 13 t/m 14 jaar; zij hebben speelrecht tot 20:00 uur.
 
·         Jeugdleden van 15 t/m 17 jaar; zij hebben speelrecht tot 21:00 uur en mogen ook meedoen aan het racketwissel-tennis op maandagavond en de interne competities voor senioren.
 
·         Seniorleden (aan het begin van het seizoen, waarin de 18-jarige leeftijd wordt bereikt).
 
 
 
Artikel 2
 
De leden dienen naam- en adreswijzi­gingen zo spoedig moge­lijk te melden aan het secretariaat.
 
De leden zijn verplicht de volgens rooster aange­wezen bar- en schoon­maakdiensten te vervullen op verbeurte van een boete ten bedrage van EUR 40,-- per niet vervulde dienst, zulks ter be- oordeling van de Exploitatie Commissie en/of het bestuur.
 
Bar- en schoonmaakdiensten kunnen on­derling wor­den ge­ruild, doch het eerstaangewezen lid blijft voor daad­werke­lijke ver­vulling verantwoordelijk.
 
 
 
Artikel 3
 
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, evenemen­ten en wedstrijden aanwezig te zijn, met uit­zondering van bestuurs- en commissievergade­ringen.
 
 
VERGADERINGEN.
 
Artikel 4
 
De bestuursvergaderingen worden gehou­den zo dik­wijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wen­sen. De voorzitter leidt deze vergade­ringen en is bevoegd de spreektijden van de leden te beperken en de ver­gadering te schorsen of te verdagen.
 
 
 
Artikel 5
 
De datum van een bestuursvergadering wordt op zijn laatst vast-gesteld tijdens de daaraan voorafgaande bestuursvergadering.
 
 
 
Artikel 6
 
Kandidaatstelling voor een door de Algemene Ver­gadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdien­ste.
 
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist, dat de ge­stelde kandi­daten een eventuele benoe­ming zullen aanvaarden. Kandidaat­stel­ling door de leden geschiedt door ui­terlijk 7 dagen voor de Algemene Vergadering een schriftelijke bereid­ver­kla­ring van de gestelde kandidaten in te leve­ren bij het secretari­aat.
 
 
 
Artikel 7
 
Behalve de uit de statuten of de voor­gaande arti­kelen van dit reglement voortvloeiende punten, dient de agenda van de Algemene Vergadering ieder voorstel te bevatten, dat ten­minste 7 dagen voor verzending der convocaties door ten­minste vijf leden schriftelijk is ingediend bij het secreta­ri­aat, alsmede al hetgeen de tot het bijeenroepen der vergade­ring bevoegden daarin wensen op te nemen.
 
 
 
Artikel 8
 
Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld. Bij ieder punt wordt tevens elk door een lid staande de vergade­ring gedaan voorstel behan­deld, zolang het betrek­king heeft op het aan de orde zijnde agendapunt. In geval van een Algemene Ledenver­gadering dient zo'n voorstel echter on­dersteund te wor­den door tenminste vier andere leden.
 
 
 
Artikel 9
 
De Algemene Vergadering kan één of meer commis­sies benoe­men voor het ver­vullen van algemene of bijzondere dui­delijk omschreven opdrachten.
 
De commissies blijven te allen tijde verantwoor­ding schuldig tegenover de instantie die ze heeft benoemd. Bij of na benoe­ming kunnen tevens de bevoegdheden en verplich­tingen van iedere commis­sie worden geregeld en/of gewijzigd. De com­missies, met uitzondering van de commis­sie als be­doeld in Art.11 lid 4 van de statuten, kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet vervangen worden door anderen.
 
 
 
Artikel 10
 
De commissie als bedoeld in Art. 11 lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor 1 jaar aan­gevuld met een plaatsvervangend lid dat bij ont­sten­tenis van één der commissieleden diens plaats zal innemen.
 
Dit plaatsvervangend lid zal in het volgend ver­enigingsjaar, bij voorkeur, door de Algemene Ver­ga­dering worden benoemd tot lid van de commissie ter vervanging van het lid, dat het langst in de commissie zitting heeft.
 
 
 
Artikel 11
 
De werkzaamheden van de T.C. en J.C. bestaan uit:
 
a. het beoordelen van nieuwe leden op hun speel­sterkte
 
b. het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen in samenspraak met Onderhouds- en Baancom­missie
 
c. het uitoefenen van de aanwijzingen verstrekt door de K.N.L.T.B. over de speelsterkte der leden
 
d. het regelen en verzorgen van compe­tities, toernooien en wedstrijden
 
e. genoemde activiteiten in voorgaand punt gebeu­ren op basis van het jaarlijks door het bestuur goed te keuren activiteitenplanning
 
 
 
BESLUITVORMING.
 
 
 
Artikel 12
 
Een aan de orde gesteld voorstel is aangenomen als geen der stemgerechtig­de leden daarover een stemming wenst.
 
In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overge­gaan.
 
Ook wordt tot stemming overgegaan als meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn.
 
 
 
Artikel 13
 
Stemming over personen geschiedt d.m.v. gesloten briefjes. Een stem is ongeldig als op het stem­brief­je iets anders is aange­geven dan het­geen nodig is voor het uitbrengen van de stem. Ongel­dige en blanco stemmen dienen bij de telling buiten beschouwing gelaten te worden.
 
Als een ingediend voorstel niet de vereiste meer­derheid heeft verworven is het niet aangenomen.
 
 
 
Artikel 14
 
Door de Algemene Vergadering kunnen slechts per­sonen gekozen worden, die kandidaat gesteld zijn op de wijze zoals in de statuten en het huishou­delijk reglement is geregeld.
 
Dit geldt niet voor de benoeming van ereleden.
 
In geval van een verkiezing wordt over iedere benoeming afzonderlijk gestemd. Besluiten dienen te worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij in de sta­tuten of het huishoude­lijk regle­ment anders is bepaald.
 
Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.
 
 
 
BESTUUR.
 
 
 
Artikel 15
 
Een op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemd persoon is verplicht haar/zijn benoeming te aanvaarden. Zij/hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Zij/hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, het daarin voeren van het woord en het uitbrengen van haar/zijn stem.
 
Ieder bestuurslid heeft een stem. Er mag niet bij volmacht worden gestemd.
 
Ieder jaar treden minimaal twee bestuursleden, volgens een op te maken rooster, af. De volgorde daarbij wordt zoveel mogelijk bepaald door het moment van toetreding.
 
Ook treden jaarlijks de in Art. 9 lid 10 van sta­tuten genoem­de adviseurs af.
 
 
 
De aftredende functionarissen zijn terstond her­kiesbaar. De verkiezing van vervangende bestuurs­leden dient in de eerste Algemene Vergadering, waarin daartoe de mogelijk­heid bestaat, te geschie­den.
 
Een bestuurslid dat een tussentijds ontstane vacature invult, dient af te treden zodra het lid, dat zij/hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.
 
 
 
Artikel 16
 
Schade aan de vereniging of haar be­zittingen (mede) toege­bracht door een lid, kan door het bestuur op dat lid worden verhaald.
 
 
 
Artikel 17
 
Het bedrag als bedoeld in Art. 10 lid 3 sub c. der statuten wordt gesteld op EUR 15.000,--
 
 
 
VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR.
 
 
 
Artikel 18
 
Het bestuur is verplicht op overzich­telijke wijze een volle­di­ge administratie bij te houden van:
 
a. namen en adressen van de in Art. 4 der statuten bedoelde personen
 
b. presentielijsten en notulen van alle Algemene Vergaderin­gen en bestuursvergaderingen,
 
c. de bezittingen en schulden van de vereniging. Voorwerpen van ge­ringe waarde behoeven daarin niet te worden opgeno­men.
 
 
 
Van de onder a. genoemde administratie dient aan ieder lid, dat dit verzoekt, binnen een week inzage te worden verstrekt.
 
 
 
AANMELDINGSFORMULIER.
 
 
 
Artikel 19
 
Op het aanmeldingsformulier als bedoeld in Art. 5 lid 1 van de statuten dient o.a. vermeld te wor­den: naam, voornaam, post­co­de, adres, woonplaats, geboorte­datum en -jaar.
 
 
 
ROOKVERBOD
 
 
 
Artikel 20
 
Het is niet toegestaan te roken in het clubhuis.  Dit geldt voor alle activiteiten en gedurende het gehele jaar.
 
 
 
SLOTBEPALINGEN.
 
 
 
Artikel 21
 
Alle leden kunnen desgewenst van het secretariaat een exem­plaar van de sta­tuten en van dit regle­ment tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding ontvangen.
 
  
 
Huishoudelijk Reglement is d.d. 13 maart 2008 goedgekeurd door het bestuur.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 186 573 658

Adres

Munnikendijk 14a
3273 LE Westmaas

KVK-nummer

23045938